Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

STOŁÓWKA SZKOLNA

stołówka.jpg

Płatności za obiady można dokonywać wyłącznie przelewem w ciągu trzech ostatnich  dni miesiąca poprzedzającego żywienie. Na podstawie dokonanych wpłat intendentka wydaje karty obiadowe  w pierwszym dniu żywieniowym każdego miesiąca.
Koszt jednego obiadu wynosi dla ucznia 4,50 zł.

Pieniądze za obiady prosimy wpłacać na podane konto: 30 1020 3219 0000 9702 0168 5023


Abonamenty można wykupić wyłącznie na cały miesiąc. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza, co ułatwi szybką weryfikację stołujących się i przypisanie dziecka do odpowiedniego oddziału ( np. Jan Kowalski 1a SP, Jan Nowak III LAp / III LAg). Prosimy nie podawać innych informacji (np. nr. PESEL, adresu zamieszkania).

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI PRZELEWEM PO WYZNACZONYM TERMINIE (wiąże się to z koniecznością naliczania odsetek ustawowych , a także zaburza harmonogram spożywania posiłków przez poszczególnych uczniów).

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z obiadów (odpisów),  proszę przed dokonaniem przelewu skontaktować się z intendentką (p. Maria Kleszczyńska, nr tel. 537 872 444).

W przypadku choroby dziecka nieobecność należy zgłosić do intendentki w godz. 8.00- 8.30. Zaplanowaną nieobecność stołującego się ucznia należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej .

Powrót na początek strony